Løsningsforslag makroøkonomi BI eksamen vår 2015


Oppgave 1

Mikroøkonomi vs. makroøkonomi

Mikroøkonomi analyserer mest enkeltmarkeder og hvordan økonomiske disposisjoner påvirkes av

incentiver, mens makroøkonomi dreier seg om de store trekk i økonomier som helhet.

Makroøkonomi er den del av samfunnsøkonomifaget som omhandler aggregerte størrelser i økonomien, slik som samlet produksjon, samlet sysselsetting, samlet konsum osv. Mikroøkonomi omhandler atferd og beslutninger til bedrifter og husholdninger.

 

Riktig svar: c

 

 

Oppgave 2

Sammensetningen av BNP er ikke alltid tjenester strømingsstørrelser og varer beholdningsstørrelser.

Strømningsvariabel er en variabel som fører til endring i beholdningsvariabel og som måles underveis eller i løpet av en periode.

Beholdningsvariabel er en variabel som utgjør en del av nasjonalformuen vår og måles på et bestemt tidspunkt.

 

Riktig svar: c

 

 

Oppgave 3

 

Nasjonalregnskapet bygger på et samfunnsøkonomisk kretsløp som innebærer at BNP kan måles som en utgift og som en samlet inntekt.

BNP kan defineres og bestemmes ut fra tre ulike hovedmetoder henholdsvis produksjonsmetoden (1), utgiftsmetoden (2) og inntektsmetoden (3).

(2) BNP = Privat konsum + Offentlig konsum + Bruttoinvestering + Eksportoverskudd

(3) BNP = Lønnskostnader (lønn + arbeidsgiveravgift) + brutto driftsresultat + netto produktskatter

 

Riktig svar: d

 

 

Oppgave 4

Y = C + I + G + X – Q

Y = NNP + D

 

NNP = 6132 + 805

NNP = 6937

 

6937 = 4759 + 1661 + 1377 + 3053 – Q

Q = 10850 – 6937

Q = 3913

 

Riktig svar: d

 

 

Oppgave 5

S = (I – D) + CA

CA = NX + F

 

S = (409 – 287) + (113 + (-)38)

S = 197

 

Riktig svar: d

 

 

Oppgave 6

r = I – π

r = 3,4% – 1,9%

r = 1,5%

 

Riktig svar: b

 

 

Oppgave 7

Vekst i nominell lønn:

(128 – 129)/129 * 100% = – 0,775%

Vekst i KPI:

(149 – 153)/153 * 100% = – 2,614%

 

Reallønnsvekst:

gw = gW – π

g= – 0,775% – (- 2,6%)

gw = 1,8%

 

Realrenten:

r = i – π

r = 0,6% – (-2,614)

r = 3,2%

 

Riktig svar: a

 

 

Oppgave 8

Prosentvis endring i realvalutakrus:

gε = gE + π* -π

gε = 2% + 2% – 1%

gε = 3%

 

Norges konkurranseevne ovenfor Sverige blir svakere fordi svenskekronen depresierer (blir svakere)

 

Riktig svar: c

 

 

Oppgave 9

En kjøpekraftsparitet er en teoretisk nominell valutakurs som ville ha gitt samme priser på varer og tjenester i to forskjellige land, målt i felles valuta.

 

Riktig svar: b

 

 

Oppgave 10

Makroproduktfunksjonen viser sammenhengen mellom bruk av arbeidskraft, kapital og samlet produksjon i økonomien gitt ved BNP. Sentrale kjennetegn ved modellen er kontant skalaavkastning, fordi a + (a – 1) = 1), og synkende grenseproduktivitet av kapital og arbeidskraft.

 

Riktig svar: a

 

 

Oppgave 11

Vekstligningen:

gY = gA + agK + (1-a)gL

 

5,3% = 2,2% + 0,5* gK + 0,5* 2%

0,5gK = 5,3% – 2,2% – 1%

gK = 4,2%

 

Riktig svar: c

 

 

Oppgave 12

En vedvarende forskjell mellom rike land i OECD-området og de fattige er at de rike landene har institusjonelle og politiske forhold som gir befolkningen sterke insentiver til verdiskapning og investeringer i humankapital og realkapital.

 

Riktig svar: d

 

 

Oppgave 13

Ved å se på modellen kan man observere at:

 

Prissettingskurven (arbeidsgiver) skiftes oppover som isolert sett fører til økt reallønn og mindre arbeidsledighet. Økt konkurranse reduserer markedsmakten til bedriften og øker samlet produksjon, som igjen fører til økt etterspørsel etter arbeidskraft.

Lønnssettingskurven (fagforeninger) skifter nedover som isolert sett fører til lavere reallønn og mindre arbeidsledighet. Denne påvirkningen kommer av nedsettelsen av arbeidsledighetstrygden. Kostnaden ved å bli ledig øker som fører til at arbeidstakernes forhandlingsstyrke reduseres og lønningene reduseres.

 

Riktig svar: b

 

 

Oppgave 14

Strukturell arbeidsledighet – gjennomsnittlig ledighet mål over flere konjunktursykluser og henger sammen med hvordan arbeidsmarkedet fungerer.

Konjunkturledighet – følger utviklingen til det generelle aktivitetsnivået i økonomien.

 

Riktig svar: c

 

 

Oppgave 15

M2 inneholder flere typer av publikums bankinnskudd enn M1:

M1: Kontanter i omløp og transaksjonskonti

M2: M1 + øvrige bankinnskudd inklusive banksertifikater og pengemarkedsfond

 

Riktig svar: c

 

 

Oppgave 16

Nominell renteparitet = real renteparitet justert for inflasjon. Dvs at betingelsen for renteparitet gjelder. Kjøpekraftsparitet tilsier at prisen på en var er lik i ulike land når man regner om til samme valutaenhet. Det er kjøpekraftsparitet fordi realrenteparitet gjelder, og betingelsen om at begge land har flytende valutakurs er oppfylt.

Riktig svar: b

 

 

Oppgave 17

Skattesystemet ikke blir indeksert. Dette fører til at nominelle renteinntekter og formuer blir beskattet i stedet for realrenteinntekter, hvilket igjen svekke insentivene til å spare i form av oppbygging av beholdninger av bankinnskudd og verdipapirer.

 

Riktig svar: d

 

 

Oppgave 18

I topp- og bunnpunkter vokser reelt BNP like raskt som trendveksten.

 

Riktig svar: a

 

 

Oppgave 19

 

Riktig svar: c

 

 

Oppgave 20

X øker som fører til at Q, T og C blir høyere fordi de øker proposjonalt med BNP.

 

Fra oppgaven har vi at størrelsene I, G og X er eksogene. Det vil si at variablene har en verdi selv om tallene ikke er oppgitt i oppgaven. I oppgaven inngår nettoskatt og man kan da anta at modellen på generell form ser slik ut:

 

(1) Y = Z

(2) Z = C + I + G + (X – Q)

(3) C = CY (Y-T) + C0

(4) T = tY

(5) Q = qY

 

Setter inn fiktive tall i modellen:

 

(1) Y = Z

(2) Z = C + 500 + 800 + (200 – 0,3Y)

(3) C = 0,9 (Y – T) + 200

(4) T = 0,5Y

(5) Q = 0,3Y

 

Regner ut:

 

Y = 0,9 (Y – 0,5Y) + 200 + 500 + 800 + (200 – 0,3Y)

Y = 0,45Y – 0,3Y + 1700

0,85Y = 1700

Y = 2000

 

Fra oppgaven har vi at X øker, vi øker X fra 200 —> 500. Vi får da:

 

0,85Y = 2000

Y = 2352

 

En økning i X fører altså til en økning i BNP (Y), ser vi på modellen vil da også alle funksjoner som består av Y påvirkes av endringen.

 

(1) Y = Z

(2) Z = C + 500 + 800 + (200 – 0,3Y)

(3) C = 0,9 (Y – T) + 200

(4) T = 0,5Y

(5) Q = 0,3Y

 

Vi har da at i punkt B er både X, C, T og Q høyere enn de var i punktet A.

 

Riktig svar: b

 

 

Oppgave 21

I punkt B er det:

Høykonjunktur fordi faktisk BNP i punk B er høyere enn normalt BNP (punkt A). Dette ser vi ved at punkt B ligger lengre til høyere enn punkt A i modellen.

 

Overskudd i offentlig forvaltnings regnskap fordi i budsjettbalansen (G = T) er T høyere i punkt B enn A. T er høyere fordi BNP i punktet er høyere.

T = tY

 

Vi har da høykonjunktur og overskudd i offentlig forvaltningsregnskap.

 

Riktig svar: b

 

 

Oppgave 22

Y = Z

Z = C + I + G

C + I = 0,5Y – 4r

 

Regner ut modellen med 1% rente og 2,5% rente:

 

1%:

Y = 0,5*Y – 4*1 + 810

0,5Y = 806

Y = 1612

 

2,5%:

Y = 0,5*Y – 4*2,5 + 810

0,5Y = 800

Y = 1600

 

Differanse

1600 – 1612 = – 12

BNP reduseres med -12 mrd

 

Endringen fører til BNP på 1600 mrd som er lik normalt BNP, konjunktursituasjonen blir da normal.

 

Riktig svar: a

 

 

Oppgave 23

Teorien som ligger til grunn sier at sentralbanken bare kan oppnå et avvik mellom inflasjon og forventet inflasjon på kort sikt, ikke på lang sikt.

 

Riktig svar: b

 

 

Oppgave 24

I følge ligningen vil en gitt prosentvis økning i valutakursen ha samme effekt på KPI-inflasjonen som en tilsvarende stor prosentvis økning i importvareprisene mål i utenlandsk valuta.

 

π = … 1*(π* + ge)

π = 1*(5% + ge)    = 5%

π = 1*(π* + 5%)    = 5%

 

Riktig svar: d

 

 

Oppgave 25

Den kortsiktige Phillips-kurven viser at man på kort sikt kan bytte til seg lavere ledighet mot høyere inflasjon.

Sammendrag makroøkonomi

Riktig svar: a

 

 

Oppgave 26

Et mål om fast valutakurs er et spesialtilfelle av et prisnivåmål.

 

En ordning som skal sørge for at man unngår store variasjoner i pengenes kjøpekraft.

Eksempel; prisnivåmål, inflasjonsmål og fast valutakurs.

 

Riktig svar: a

 

 

Oppgave 27

Medlemskap i den europeiske pengeunionen EMU innebærer at det nominelle renten på sikre, kortsiktige verdipapirer blir den samme i hele pengeunionen.

 

Riktig svar: c

 

 

Oppgave 28

Et sentralt mål for den norske finanspolitikken er å utjevne inntektsforskjeller mellom husholdninger gjennom skatte- og trygdesystemene.

 

Riktig svar: b

 

 

Oppgave 29

Inntektsskatten er progressiv.

 

T = -12.000 + 0,4*30.001 = 0,40

T > 0 som vil si at inntektsskatten er progressiv.

 

Progressiv skatt er skatter hvor skattebyrden er relativ størst for dem med høy inntekt og formue. Regressiv skatt er skatt hvor skattebyrden er relativt størst for dem med lav inntekt og formue.

 

Riktig svar: d

 

 

Oppgave 30

(T – G) * målsetting

 

Realrenten = 4%

Vekst i BNP per år = 2%

Budsjettoverskudd = 4% – 2% = – 2% (underskudd pga renteutgifter)

 

-2% * 0,8 = 1,6

 

Riktig svar: c