Økonomisk vekst


Økonomisk vekst er økning i verdiskapning over tid, gjerne målt ved prosentvis økning i bruttonasjonalprodukt.

Noen sentrale drivere bak økonomisk vekst er:

 • Ny teknologi/innovasjoner
 • Utdanning
 • Sosial infrastruktur
 • Tilgang på råvarer
 • Handel innenlands og med andre land
 • Realinvesteringer
 • Befolkningens helse
 • Kapitalmobilitet
 • Befolkningsvekst
 • Den økonomisk politikk
 • Grad av konkurranse i produktmarkedene

 

BNP

Bruttonasjonalprodukt er verdien av de varer og tjenester som produseres i et land i løpet av en gitt periode målt i markedspriser der de eksisterer. Der markedspriser ikke eksisterer (offentlige utgifter) brukes markedspriser.

Den nominelle verdien av BNP kan øke over tid fordi det produseres mer og fordi prisene stiger. For å få rendyrket hvor mye BNP øker i volum ser man på reelt BNP (BNP i faste priser) gitt ved:

gY = gYn – π

 • gY = %-vis endring i reelt BNP
 • gYn = %-vis endring i nominelt BNP
 • π = Inflasjon (Vekst i BNP-deflator)

 

Inflasjon

Inflasjon er svekkelse av pengenes kjøpekraft. Det er også definert som økning i det generelle prisnivået.

Økningen i det generelle prisnivået uttrykkes gjerne ved en konsumprisindeks (KPI) som er en vektet gjennomsnitt av prisene på et utvalg representative konsumvarer og tjenester.

Inflasjon er gitt ved:

π = (P1 – P0)/P0

 • π = Inflasjon
 • P1 = KPI denne perioden
 • P0 = KPI forrige periode

Inflasjon målt ved endring i KPI gir ikke nødvendigvis et riktig bilde av utviklingen i pengenes kjøpekraft.

Dette kommer av to typer målefeil:

 • Kvalitetsforbedringer
  • I løpet av en periode har produkter fått bedre kvalitet. Vi får da mer for pengene (deflasjon).
 • Substitusjon
  • Generelt vil noen priser gå opp mens andre går ned. Vi vrir vårt konsum i retning av de varer som blir relativt billigere og får mer for pengene (deflasjon).
 • π KPI > π Målefeilen er anslått til å ligge mellom 0,5-1%

 

Lønn

Nominell lønn er det pengebeløp man får utbetalt mens reallønnen er det antall goder man kan kjøpe for disse pengene. Reallønn er gitt ved:

gw = gW – π

 •  = %-vis endring i reallønn
 •  = %-vis endring i nominell lønn
 • π = Inflasjon (vekst i KPI)

 

Makroproduktfunksjonen på ekstensiv form

Makro produktfunksjonen viser sammenhengen mellom bruk av arbeidskraft og kapital og samlet produksjon i økonomien gitt ved BNP.

Y = AKa L1-a

 • Y = Reelt BNP
 • K = Kapitalmengde
 • L = Sysselsetting / Arbeidskraft
 • A = Total faktorproduktivitet
 • a = Kapitalens inntektsandel
 • a -1  = Arbeidskraftens inntektsandel

Total faktorproduktivitet sier noe om hvor mye vi klarer å få ut av gitte mengder av kapital og arbeidskraft. Faktorproduktivitet avhenger også av forhold som sosial infrastruktur, helse, handel osv.

Sentrale karakteristika ved funksjonen:

 • Kontant skalaavkastning (fordi a + (1-a) = 1, dvs at en dobling av K og L gir x2 produksjon)
 • Synkende grenseproduktivitet av kapital og arbeidskraft

 

Makroproduktfunksjonen på intensiv form / Arbeidsproduktivitet

y = Aka

 • y = BNP
 • A = totalfaktorproduktivitet
 • k = kapitalintensitet
 • a = kapitalens inntektsandel

For å komme fram til ligningen benytter vi at:

y = Y/L = nasjonalprodukt per sysselsatt er lik arbeidsproduktivitet

k = K/L = kapitalmengde per sysselsatt er lik kapitalintensitet

 

Vekstligningen

Vekstligningen, også kaldt vekstregnskapet, brukes for å finne %-vise endringer.

gY = gA + agK + (1-a)gL

 • gY = %-vis vekst i BNP
 • gA = %-vis vekst i total faktorproduktivitet
 • agK = %-vis vekst i kapitalmengde, vaktet med kapitalens betydning i det å danne BNP
 • (1-a)gL = %-vis vekst i sysselsetting, vektet med arbeidskraftens betydning i det å danne BNP

Ligningen brukes i praksis til å beregne faktorproduktivitet (gA) fordi gY, gk, gL og a er observerbare.