Penger og valuta


Penger

Pengenes funksjoner:

 • Byttemiddel
 • Måleenhet
 • Verdioppbevarer

Sentrale begreper

 • Pengereform
  • Bytte ut den gamle pengeenheten i en ny, f.eks. at 1000 gamle kroner byttes ut med en ny krone
 • Pengeillusjon
  • Folk med pengeillusjon tror at deres kjøpekraft øker når nominelle lønninger øker like mye som prisene. Hvis folk har pengeillusjon vil endringer i pengemengde gi realøkonomiske effekter.
 • Pengenøytralitet
  • At endringer i pengemengde kun påvirker nominelle størrelser som prisnivå, nominelle lønninger, nominell rente osv., men at realøkonomiske størrelser, som produksjon og sysselsetting, ikke påvirkes.

Pengemengdebegreper:

 • MO – Basispengemengden | Monetær base
  • Bankenes innskudd i sentralbanken og kontanter i omløp
  • Penger med opphav fra sentralbanken
 • M1 – Det smale pengemengdebegrepet
  • Kontanter i omløp og transaksjonskonti
  • Penger umiddelbart tilgjengelig til bruk
 • M2 – Det brede pengemengdebegrepet
  • M1 + øvrige bankinnskudd inklusive banksertifikater og pengemarkedsfond
  • Publikums likviditet

Pengemarkedsrente vs. markedsrente

 • Pengemarkedsrente
  • Den renten banken må betale for å låne penger i en annen bank
 • Markedsrente
  • Den renten et individ må betale for å låne penger i en bank

 

Kvantitetsteorien

Kvantitetsteorien forklarer sammenhengen mellom pengemengde og prisnivå. En økning i pengemengden vil gi en tilsvarende økning i prisnivået (inflasjon).

PY = MV

 • P = Prisnivået uttrykt ved en prisindeks
 • Y = BNP og en indikator for transaksjonsvolumet i løpet av en periode
 • PY = verdien av alle transaksjoner som foretas i løpet av en periode
 • M = Pengemengde i omløp
 • V = Pengenes omløpshastighet i løpet av en periode
 • MV = Det som skal betjene verdien av transaksjonene

Kvantitetsteorien er er en kobling mellom endring i pengemengde og inflasjon. Forutsetter man at pengenes omløpshastighet og transaksjonsvolumet i økonomien holdes konstant vil en økning i pengemengden gi en tilsvarende prosentvis økning i prisnivået.

 

Kvantitetsligningen på vekstform (%):

π = gM + gV – gY

 • gM = %-vis endring i pengemengde
 • gV = %-vis endring i pengenes omløpshastighet
 • gY = %-vis endring i BNP

 

Valuta

 

Valutakurs er prisen på andre lands pengeenheter.

Sentrale begreper

Ved bevegelse i valutakurs

 • Appresiering = Styrking
 • Deppresiering = Svekkesle

 

Nominell valutakurs

Antall kroner vi betaler for en utenlandsk valutaenhet. (8 kr pr. euro)
Vi benytter E som forkortelse for nominell valutakurs.
Nominell kronekurs er prisen på en krone målt i utenlandske valuta. (1/E)

 

Realvalutakurs

Forholdet mellom prisen på varer kjøpt i utlandet målt i norske kroner og prisen på de samme varer kjøpt hjemme. Gitt ved:

ε = E (P*/P)

 • ε = Realvalutakurs
 • E = Nominell valutakurs
 • P* = Prisen på varer kjøpt ute
 • P = Prisen på varer kjøpt hjemme

Når man har dette har man tilnærmet følgende sammenheng:

gε = gE + π* -π

 • gε = %-vis endring i realvalutakurs
 • gE = %-vis endring i nominell valutakurs
 • π* = Inflasjon ute
 • π = Inflasjon hjemme

Endringer i realvalutakursen kan si noe om utviklingen i konkurranseevne.

Norges konkurranseevne øker når:

 • E øker – dvs. at utenlandsk valuta blir dyrere/kronen depresierer nominelt
 • Prisen ute øker
 • Prisen hjemme reduseres

 

Valutakursteorier

 

Kjøpekraftsparitet (KKP)

Kjøpekraftsparitet er de valutakursene som gir samme pris på en vare i alle land. KKP tilsier at priser og valutakurser på lang sikt vil tilpasse seg slik at samme vare får samme pris i hjemlandet og i utlandet når man måler i felles valuta. Kjøpekraftspariter brukes som alternativ til observerte valutakurser i internasjonale BNP-sammenhenger.

gE = π – π*

 • gE = Prosentvis endring i realvalutakurs
 • π = Inflasjon hjemme
 • π* = Inflasjon ute

Relativ kjøpekraftsparitet sier at den nominelle valutakurs tilpasser seg slik at realvalutakursen er konstant over tid.

 

Udekket Renteparitet (URP)

Teorien om renteparitet forsøker å forklare utviklingen i valutakursen basert på rentenivået mellom to land.

Rentenivået i to land og valutakursen mellom de to landenes valuta vil på sikt justeres slik at effekten av endringer i det relative rentenivået motvirkes av endringer i valutakursen.

gE = i – i*

 • gE = Vekst i nominell valutakurs
 • i = nominell rente hjemme
 • i* = nominell rente ute

NB! Motsatt logikk
En høyere rente hjemme vil føre til at kronen svekkes.
Det en valuta tilbyr ekstra på renter må man forvente går tapt i form av svekket kurs.

Hvis renten (avkastningen) er høyere i et land så vil alle ønske å veksle om valuta for å få den høyere avkastningen. Dette vil skape etterspørselsforandringer etter valutaen og man får en endring i valutakursen.

Dette vil si at man ikke kan tjene penger ved å kjøpe utenlandsk valuta for å sette pengen i et annet land til høyere rente, fordi valutaen i hjemlandet i løpet av perioden vil appresiere slik at profitten forsvinner.